About KOSMEK

  • Sales Office

Sales Office

Sales Office in Japan

Head Office、Osaka Sales Office、Overseas Sales

TEL.078-991-5115 FAX.078-991-8787
KOSMEK LTD. 1-5, 2-chome, Murotani, Nishi-ku, Kobe-city,Hyogo, Japan 651-2241

PDF

BACK